รางวัลบุคคลดีเด่นและองค์กรดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดี 🎉

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นและองค์กรดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ นงนุชพัทยา

(NICE) ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบ

📌รายนามผู้ได้รับมอบ มีดังนี้

๑. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/นายกสมาคมสภาผู้ปกครองและครูจังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับการคัดเลือก ประเภทบุคลากรดีเด่นของสภา

๒. นายสุรวิช เพ็งคล้าย กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

ได้รับการคัดเลือก ประเภทกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น

๓. นางพยอม ฤทธิชาญชัย ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ได้รับการคัดเลือก ประเภทครูที่มีผลงานดีเด่นการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๔. นายสมชัย มุขดาร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ได้รับการคัดเลือก ประเภทครูที่มีผลงานดีเด่นการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๕. นางเบญจพร คีรีพันธุ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ได้รับการคัดเลือก ประเภทครูที่มีผลงานดีเด่นการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน