โครงการเสริมสร้างความรักสถาบันและความสามัคคี กิจกรรม เยาวชนไทยหัวใจอาสา รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดี 🎉

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดโครงการเสริมสร้างความรักสถาบันและความสามัคคี กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจอาสา รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

โดยนักเรียนของเราได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกเป็น ๑๕ ทีมสุดท้าย จากทั่วประเทศภายใต้ชื่อโครงการนครฯ’s New Gen ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณครูที่ปรึกษาโครงการนครฯ’s New Gen

🤍💙คุณครูผาสุข ถาวร ครูที่ปรึกษาโครงการ

🤍💙คุณครูสุมณฑา ศิลาพัฒน์ คุณครูที่ปรึกษาโครงการ

🤍💙นางสาวชฎาภรณ์ ฤกษ์ชะงาย ที่ปรึกษาโครการ

รายชื่อนักเรียนแกนนำโครงการนครฯ’s New Gen

🤍💙 นายพนัชกร ฤทธิไชย ประธานโครงการ

🤍💙นายอธิศ หนูทับ รองประธานโครงการ

🤍💙นางสาวปิ่นปินัทธ์ ใยทอง เลขานุการ

🤍💙นางสาวพรธิดา ศรีสังข์ เหรัญญิก

🤍💙นางสาวนวนันท์ ดิษฐกิต

🤍💙นางสาวชนาธิป รักษาวงค์

🤍💙นางสาวธนพร ไชยกำจร

🤍💙นางสาวเบญจพร มณีฉาย

🤍💙นางสาวศศิพิมพ์ พิมพ์รัตน์

🤍💙นางสาวสุธิมา นาคแก้ว

🤍💙นางสาวสิริพิชชา สุกใส

🤍💙นางสาวจินต์จุฑา พูลแก้ว

🤍💙นางสาวฐิติชญา มะโระ

🤍💙นางสาวปัญยฎาพร มงกุฎวิสุทธิ์

🤍💙นางสาวธนัญชนก พัฒน์ทอง

🤍💙นางสาวกิตติพร หมื่นจร

🤍💙นางสาวนิพาดา จันทร์แนม

🤍💙นายสกนธ์ สุวรรณคต

คลิกดูภาพกิจกรรม