หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 กันยายน 2565 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
23 สิงหาคม 2565 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปิดโรงเรียนเป็นการภายใน
27 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
25 กรกฎาคม 2565 การสอบสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
19 กรกฎาคม 2565 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
17 กรกฎาคม 2565 ประกาศการใช้บัญชี@kanlayanee.ac.th ของนักเรียน ครู-บุคลากรปัจจุบัน /ศิษย์เก่า และครู-บุคลากรเก่า
1 กรกฎาคม 2565 ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2565
21 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนการบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์รูปแบบออนไลน์
1 2 3 20

กิจกรรมเด่น

1 2 3 103

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 17

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช