หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์
ครูชำนาญการ
วทบ.วิทยาศาสตร์การเกษตร

นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา

นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.ม.บริหารการศึกษา

นางจิรนันท์  ทองขาวบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร

นายเสรี แซ่ตั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

นางอรัญญา สังเส้ง  
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์
ครูชำนาญการ
บธ.บ.บัญชี

นายศักดิ์ นนทเภท
ครูชำนาญการ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

ว่าที่ ร.ต เกรียงไกร สิทธิพงศ์
ครูชำนาญการ
วทม.คุรุศาสตร์พืชสวน

นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์
ครูชำนาญการ
บธ.บ.การบริหารทั่วไป

นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นางสุชาดา  สุขแก้ว 
ครู
บธ.บ.การบัญชี