หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางฐายิกา บัวผัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ฟิสิกส์

นางจิตประภา ศักดามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ชีววิทยา

นางภาวิณี ชัยสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชู  
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางพวงผกา โชติวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางปัทมา จรเด่น
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.สิ่งแวดล้อม

นางนัฐกานต์ พรมประถม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน

นางสุรีพร ทองนุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นายสมเจตน์ เจนการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เคมี

นางสุจินันท์ ศรีเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางกาญจนา คงเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ 
วท.บ.ฟิสิกส์

นางอ้อมใจ พังยาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์

นางอรนภา ศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา

นายทรงพร ทองนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์

นางสาวทิพากร แสงระวี
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.ปิโตรเคมีและการเรียนการสอน

นายสมชัย มุขดาร์
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางเจตนา พิศบุญ
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายพัฒนศักดิ์ คงเสน
ครูชำนาญการ
ค.บ.ฟิสิกส์

นางเพ็ญศรี สว่างจิตต์
ครูชำนาญการ
กศ.ม.การสอนเคมี

นางจรสวรรณ ศิริบุตร
ครูชำนาญการ
วท.บ.เคมี

นางสาวอุไรวรรณ จันทร
ครู 
กศ.ม.การสอนชีววิทยา

นางสาวกฤษณา นินทรกิจ
ครู 
กศ.ม.การสอนเคมี

นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
ครู
ค.บ.ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
ครู
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวปรียาวรรณ นนทา
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ชีววิทยา

เทคโนโลยี


นายธเนศ หาญใจ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นางวิภาพร แก้วกำเหนิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

นายเดชา หนูมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.คอมพิวเตอร์

นายอรุณ ไชยวรรณ์ 
ครูชำนาญการ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
ครูชำนาญการ
ค.บ.เกษตรศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์ 
ครูชำนาญการ
อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวเบญจพร ย่านวารี 
ครูชำนาญการ
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์

นางสุพรรณิกา เกื้อหนุน
ครู
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ค.ม.บริหารการศึกษา