หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสิทธิพร ฆังฆะ
ครูชำนาญการ
ค.บ.ดนตรีศึกษา

นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา

นายบุญนำ สว่างภพ
ครูชำนาญการ
ค.บ.บริหารการศึกษา

นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา

นางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยนาค
ครูชำนาญการ
ศ.บ.ดนตรีสากล

นางสาวภาวดี พรหมศาสน์
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.ศิลปกรรม
(ออกแบบนิเทศศิลป์)

นางกรองกาญจน์ รักษ์พงษ์
ครูชำนาญการ
ศบ.ศิลปะไทย

นางสาวจินตนา กล้าจงยิ่ง
ครู
ศศ.บ.ศิลปะการแสดง