หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางเบญจพร คีรีพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วทม.คณิตศาสตร์

นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์

นายจำนงค์ ซ้ายหุย
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.คณิตศาสตร์

นางบุษบา มณีโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์

นางสาวสุพร ศรีชาเยศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์

นางขัตติยา เจนการ 
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.คณิตศาสตร์

นางรติกร  เส้งสุ้น
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.คณิตศาสตร์

นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน

นางมารศรี  ศรีไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.คณิตศาสตร์

นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์

นางอินทิรา วัชรศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นายสุภาพ มั่นวงศ์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.คณิตศาสตร์

นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ
ครูชำนาญการ
ค.บ.คณิตศาสตร์

นางสาวอรวรรณ หนูคง
ครูชำนาญการ 
วท.บ.คณิตศาสตร์

นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
ครูชำนาญการ 
ค.บ.คณิตศาสตร์

นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
ครูชำนาญการ 
วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์

นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
ครู
กศ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา

นายศักย์ปวีณ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร์