หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิทยา ชุมหล่อ
ครูชำนาญการ  
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายสมคิด ชูโชติ  
ครูชำนาญการพิเศษ

ส.ต.ต.สุธา หนูประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา

นางพยอม ฤทธิชาญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา

นางผาสุข ถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา

นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา

นายนิธิต วงศ์ตุลาการ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นายพศวีร์ จันทวี
ครูผู้ช่วย
ค.บ.พลศึกษา