หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายโสภณ ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.พัฒนาชุมชน

นายคมสันติ คงเส้ง  
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.ประวัติศาสตร์

นางดวงพร แซ่แต้ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา

นางทรงศรี นาคินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.สังคมศึกษา

นางพัชรี ขวัญสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา

นายชำนาญ  ไชยศร 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา

นางศุภวรรณ อาวุธเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา

นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางสุมณฑา ศิลาพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้

นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ครูชำนาญการ
ค.บ.สังคมศึกษา

นางสาวศิโรรัฐ  ชูพร้อม
ครูชำนาญการ
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา

สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตบัญ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางจุฬารัตน์ ทองยัง
ครูชำนาญการ
ค.บ.สังคมศึกษา

นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธิ์
ครูชำนาญการ
กศ.บ.สังคมศึกษา

นางสาวลักขณา คงแก้ว
ครูชำนาญการ
ค.บ.สังคมศึกษา

นางอทิตยา จันทรัตน์
ครู
น.บ.นิติศาสตร์

นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา